Số lượng reps nói lên điều gì ?
Quân Trần
  • Số lượng reps thể hiện mục tiêu tập luyện của bạn là gì(sức chịu đựng, hypertrophy, strength...)
  • Intensity(cường độ) càng cao, số rep càng giảm, khi intensity cao, volume(tổng lượng tạ trong buổi tập) dễ bị giảm vì thế hãy tăng set lên để bù đắp volume.
  • Về cuối buổi tập, intensity nên càng giảm vì thế số rep sẽ tăng lên.
  • Nên thay đổi khoảng rep qua mỗi giai đoạn để cơ thể phát triển trong ngắn hạn và dài hạn.
  • Khoảng rep cũng có thể đan xen ở mỗi buổi tập, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi lịch tập... tùy.

 
Trả lời